Category Archives: Biologiya o’qitish metodikasi

BIOLOGIYA DARSLARIDA KASBGA YO’NALTIRISH

Istiqlol yillarida yoshlar tarbiyasi, xususan, ta’lim tizimi, o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, soha rivojiga qaratilgan ko’plab qonunlar va qonunosti hujjatlari qabul qilinmoqdaki, ular ta’lim tizimining uzluksizligi, davomiyligini ta’minlamoqda.

Bu borada respublikamizda qabul qilingan «Ta’lim to’g’risida»gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy Dasturini alohida e’tirof etish joiz. Mazkur qonun hujjatlarida umumiy o’rta ta’lim o’quvchilarining muayyan bilimlarni egallashlari barobarida ularda bilim olishga bo’lgan ehtiyoj, mustaqil va ijodiy fikrlash, tashkilotchilik qobiliyatlari, amaliy tajriba va mehnat ko’nikmalarini rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ma’naviy-axloqiy fazilatlarni, atrof-muhitga ongli munosabatni tarkib toptirish, ularni kasblar bilan tanishtirish orqali kasbga yo’llash ko’rsatilgan. Shuningdek, o’quvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash, ta’lim-tarbiya ishlarining samarali shakllari va usullarini ishlab chiqish hamda amaliyotda joriy etish ko’zda tutilgan. Continue reading BIOLOGIYA DARSLARIDA KASBGA YO’NALTIRISH