One thought on “O`simlik barglarida xloroplast va mitoxondriyaning vazifasi hamda ularda hosil bo`lgan ATF lar nisbatini aniqlash.”

Comments are closed.