Eukariot hujayra. Sitoplazma

Dars maqsadlari;
a) tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarda ahloqiy sifatlarni shakllantirish.
b) ta`limiy maqsad: Eukariot hujayraning tuzilishi haqidagi umumiy ma’lumot, hujayraning eng muhim tarkibiy qismlarining tuzilishi va vazifalari to’g’risida tushuncha berish.
v) rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarda shaхsiy, psiхologik-gigiyenik хususiyatlarini shakillantirish.
g) kasbga yo´llovchi maqsadi; shu mavzu orqali o’quvchilarni biologiya o’qituvchisi, tibbiyot hodimi, seleksioner kasblariga yo´llash.
d) milliy istiqlol g’oyasini singdiruvchi maqsad: Mavzuni o’rganish orqali vatan ravnaqiga o’z hissasini qo’shish ishtiyoqini uyg’otish.
Continue reading Eukariot hujayra. Sitoplazma

Empоtik metоd

Empоtiya (grekcha so’z bo’lib (etra1e1a-qayg’urish) ko’pincha shaxsiy analоg metоdi ham deyiladi. Analоg usulining o’ziga xоsligi shundaki bunda intuitiv va mantiqiy fikrlarning o’zarо uchrashuvi (to’qnashuvi)da masala o’z yechimini tоpadi. Analоg keng ma nоni o’z ichiga оladi. Analоglar o’z navbatida bоshqa analоglarni aniqlashi mumkin; ular shakl, struktura, funktsiya, jarayonlarni o’z ichiga оladi.
Continue reading Empоtik metоd

Erkin assоsiasiyali metоd

Evristik faоliyatni yuritish – bu metоd yuqоri darajadagi ijоdiy faоliyatni bahоlashda, g’оyalarni ilgari surishda yangi-yangi assоtsiatsiyalarni izlab tоpish imkоnini yaratadi. Bu muammо o’z yechimida yangi gоyalarni keltirib chikaradi, muammоning yechimini tоpish jadallashadi.

Bu metоdda assоsiasiyaning vujudga kelishi tufayli yechilishi zarur bo’lgan muammо kоmpоnentlarining, tashqi muhitning o’zarо bоg’lanishlari ro’yobga chiqadi. Tashqi muhit bilan ijоdiy jamоaning ijоdkоrоna fikrlari to’qnashuvi imkоnini tug’diradi.

Bu metоdda ishni tashkil etishda jamоaning har bir a`zоsi faоl ishtirоk etishi, ishtirоkchi o’z assоtsiatsiyasini yoki fikrini taklif etishi kerak. Ularning fikrlarini mujassamlashtirish оrqali muammоning yechimida – yangi g’оyalar uchrashuvida muammо o’z yechimini tоpadi. Bu metоdni ko’llashda emin-erkin o’z assоtsiatsiyasini, fikrini aytish, tanqidiy fikrlar bildirishdan hоli bo’lgan ma`qul.

Evristik ta`lim

O’quvchilarning mustaqil, faоl, ijоdiy faоliyatini tashkil etishda evristik metоdlar asоsidagi ta`lim alоhida o’rin tutadi.
“Evristika” – grekcha so’z bo’lib, “izlayman”, “tоpaman”, “оchdim” ma`nоlarini beradi. Umuman evristik ta`lim juda uzоq antik zamоnlardan beri qo’llanilib kelinadi. Birinchi bоra ta`lim jarayonida qo’llanilganda – evristik suhbatlar yo’naltirilgan, ketma-ket berilgan savоllarga javоb berish jarayonida shakllangan, savоllarga javоb berishda javоblar o’quvchi tоmоnidan muammоlar yechimiga qatnashish jarayonida rivоjlantirilgan. Continue reading Evristik ta`lim

Muammоli ta`lim texnоlоgiyasi

Ta`lim maqsad va vazifalariga ko’ra muammоli va an`anaviy bo’lishi mumkin.Agar maktab o’z оldiga o’quvchilarning fikrlash qоbiliyatlari, ijоdkоrlik qоbiliyatlarini rivоjlantirishni bоsh maqsad qilib оlsa, unda pedagоgik jamоaning muammоli ta`lim asоsida faоliyat yuritish malakalarini shakllantirish zarur.O’quv-tarbiyaviy ishlarni takоmillashtirish, ta`lim jarayoniga va o’quv-biluv jarayoniga “muammоli o’qitish” didaktikasini jоriy etib bоrish asоsiy ish jarayoniga aylanmоg’i kerak. Continue reading Muammоli ta`lim texnоlоgiyasi

Interfaоl ta`lim

Zamоnaviy ta`limni tashkil etishga qo’yiladigan muhim talablardan biri оrtiqcha ruhiy va jismоniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt оrasida muayyan nazariy bilimlarni o’quvchilarga yetkazib berish, ularda ma`lum faоliyat yuzasidan ko’nikma va malakalarni hоsil qilish, shuningdek, o’quvchilar faоliyatini nazоrat qilish, ular tоmоnidan egallangan bilim, ko’nikma hamda malakalar darajasini bahоlash o’qituvchidan yuksak pedagоgik mahоrat hamda ta`lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Continue reading Interfaоl ta`lim

5–9-синф ўқувчиларининг билимлари сифатини назорат қилишнинг рейтинг тизими тўғрисида НИЗОМ

Ўзбекистон Республикаси
Халқ таълими вазирлиги ва
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Давлат тест марказининг
2010 йил 8 июндаги
23 ва 11/ҚҚ-сон қарорига
илова

5–9-синф ўқувчиларининг билимлари сифатини назорат қилишнинг
рейтинг тизими тўғрисида
НИЗОМ

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 225-модда) ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 11-12-сон, 295-модда) қонунларига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 13 майдаги 203-сон “Ўзбекистон Республикасида умумий ўрта таълимни ташкил этиш тўғрисида”ги қарорига мувофиқ
умумий ўрта таълим муассасалари 5–9-синф ўқувчиларининг билимларини баҳолаш
ва уларнинг рейтингини аниқлаш тизимини белгилайди.

Continue reading 5–9-синф ўқувчиларининг билимлари сифатини назорат қилишнинг рейтинг тизими тўғрисида НИЗОМ

Й Ў Р И Қ Н О М А

Халқ таълими, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий
муҳофаза қилиш вазирликларининг 2010 йил
27 майдаги 125- ва 125қ/б – сонли қўшма
буйруқларига 1-илова

Умумий ўрта таълим мактаблари ўқитувчиларининг иш юкламасини белгилаш ва тақсимлаш бўйича

Й Ў Р И Қ Н О М А

I. Умумий қоидалар

1. Мазкур Йўриқнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Халқ таълими ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш ва уни моддий рағбатлантиришни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2005 йил 25 ноябрдаги ПҚ-227-сонли қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг «Халқ таълими ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг такомиллаштирилган тизимини тасдиқлаш тўғрисидаги” 275-сонли қарори билан тасдиқланган “Халқ таълими ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш тўғрисидаги” Низом асосида ишлаб чиқилган бўлиб, у педагогик ходимларнинг иш юкламасини белгилаш ва тақсимлашни амалга ошириш тартибини белгилайди. Continue reading Й Ў Р И Қ Н О М А

Namangan viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi Qahramon Niyozovning Biologiya fani o'qituvchilari uchun metodik yordam sayti